Reconstructie Stadsweg en Ravelijn

In het najaar van 2018 hebben we een definitief ontwerp gepresenteerd voor het vervangen van de riolering bij de Stadsweg en het Ravelijn. De bestaande riolering gaan we vervangen en we leggen een apart riool aan voor de afvoer van regenwater. Daarmee willen we de wateroverlast door het toenemen van zware regenbuien in de toekomst voorkomen. De planning was om in juli/augustus 2019 te starten met de uitvoering van dit project. Dit betreft een gedeelte van de Stadsweg en een gedeelte van het Ravelijn (fase 1). In de komende jaren wordt ook de bestaande riolering waar nodig vervangen in de overige woonbuurten van het Ravelijn en een apart riool voor het hemelwater gerealiseerd.

Er moet een extra waterberging komen

Om te kunnen starten met het project moet de gemeente bij het Waterschap een vergunning aanvragen. Om dit in goede banen te leiden heeft de gemeente een vooroverleg gehad met het Waterschap. In dit vooroverleg kwam naar voren dat er een aanvullende waterbergingsvoorziening moet komen. Dit is tegenstrijdig met het eerder goedgekeurde afkoppelplan. Het is een extra voorziening.

Aangepaste planning

Dit betekent dat we de planning niet gaan halen. We moeten nu extra voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Volgens eerdere planning zouden wij dit jaar starten na de bouwvakvakantie.

Verwachte planning september 2019

We verwachten op zijn vroegst nu in september 2019 te kunnen starten met de werkzaamheden. Door de mogelijke extra kosten van de extra waterberging kan de planning nog verder opgeschoven worden. Hierdoor zouden we pas in het voorjaar van 2020 met de uitvoering kunnen starten.

Schonkplein

Omdat in 2017 nog budget overbleef voor de aanpak van riolering besloten we ook de afkoppelmaatregelen van het Schonkplein mee te nemen in dit project. We hebben hiervoor diverse vooronderzoeken uitgevoerd (inmeting schonkplein, grondonderzoek etc.) die noodzakelijk zijn om een goed afkoppelontwerp uit te werken. Deze werkzaamheden waren in het oorspronkelijke plan niet voorzien en hebben geleid tot de uitloop van de oorspronkelijke planning.