Ontwikkelingen plassengebied Raamsdonksveer Zuid

Plassengebied door Pascal Hendriks

Het plassengebied in Raamsdonksveer Zuid bestaat uit de Nionplas en de put van Caron. De twee plassen liggen vlak bij elkaar in een natuurgebied. De Nionplas ligt op gemeentegrond, de andere plas is in het bezit van beheersmaatschappij J. Caron. Al langere tijd bestaat het idee om van dit gebied een mooie plek te maken voor recreatie en natuurbeleving. Gemeente, Caron en andere partijen zijn hierover in gesprek. (Foto rechts: Overzichtfoto plassengebied gemaakt door Pascal Hendriks)

Onze uitdaging: een plan te maken voor recreatie en natuur in het gebied dat past binnen de regels

Het Plassengebied ligt aan de zuidkant van de A59, onder Raamsdonksveer. Voor dit gebied gelden allerlei regels. Regels van de gemeente, maar ook van de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat. Toch willen wij de uitdaging aangaan om samen met deze partijen te kijken of er mogelijkheden zijn om dit gebied verder te ontwikkelen tot een fijne plek waar inwoners kunnen recreëren en genieten van de natuur.

We starten met een Ontwikkelvisie

Voordat we deze samenwerking aangegaan stelt de gemeente een Ontwikkelvisie op. Hierin staan de kaders en mogelijkheden waarbinnen dit gebied kan worden ontwikkeld. Dit is ook het toetsingskader voor particuliere initiatieven en vormt de basis voor de (mogelijke) samenwerking.

Adviesbureau BRO kreeg in het najaar 2017 opdracht om deze Ontwikkelvisie op te stellen. Met alle eigenaren, gebruikers en omwonenden zijn gesprekken gevoerd om de belangen in beeld te brengen. Ook is verkend welke kansen en grenzen worden gevormd uit de diverse beleidskaders en wetgeving. Er werden gesprekken gevoerd met Provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat.

De ontwikkelruimte blijkt beperkt door de beleidskaders

Daarom is een concept ontwikkelplan opgesteld. De ontwikkelings- en gebruikswensen zijn naast de beleidskaders gelegd. Het is niet bedoeld als blauwdruk voor het gebied maar het geeft een eerste visie en richting van de gebruiksmogelijkheden van het gebied.

Invloed ontwikkelingen Hooipolder op plassengebied

Door het in de toekomst (mogelijk) wegvallen van afrit 34 aan de A59 kan het gebied rondom de watertoren ook betrokken worden bij deze herinrichting. Een overzicht van het te ontwikkelen gebied is hiernaast weergegeven.Figuur 1 - Ligging plassengebied Raamsdonksveer-Zuid

De ontwikkelvisie 

De concept ontwikkelvisie Plassengebied Raamsdonksveer is donderdag  24  januari 2019 door de raad officieel vastgesteld.

Voor vragen en  aanvullende informatie kunt u terecht bij projectleider Jet Westhoff

Haar telefoonnummer is (0162) 579 558.