Jachthaven Hermenzeil

Jachthaven Hermenzeil

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. Op maandag 27 november 2017 werd de gemeente Geertruidenberg eigenaar van de jachthaven.

Onder aan de pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
 

22-2-2018

Persbericht Rijksvastgoedbedrijf 22 februari 2018

Hieronder een persbericht van het Rijksvastgoedbedrijf over jachthaven Hermenzeil:

Jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk buiten gebruik

De jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is niet meer veilig. Wie er nog een boot of schip heeft liggen, moet die weghalen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het water. Omdat het gebruik van de steigers nu onverantwoord is, ontruimt het Rijksvastgoedbedrijf de haven.

De steigers in de haven waren al slecht onderhouden. Daar is in januari nog een storm overheen gekomen. Dat maakt het gebruik van de haven nu onverantwoord.

De vorige havenexploitant huurde het water van het Rijksvastgoedbedrijf, en verhuurde ligplaatsen aan booteigenaren. Na het faillissement van de exploitant heeft het Rijksvastgoedbedrijf geen nieuwe contracten afgesloten met de booteigenaren. De boten en schepen lagen dus zonder dat daar een geldig contract met het Rijksvastgoedbedrijf voor bestond aan de steigers. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in juli 2017 een informatiebrief in de jachthaven verspreid waarin daarop werd gewezen.  

Gebruik verboden, boten weghalen

Het gebruik van de jachthaven is nu verboden. Wel krijgen booteigenaren nog maximaal zes weken de gelegenheid hun boot weg te halen. Daarna kan het Rijksvastgoedbedrijf de boten zelf weghalen of verplaatsen. Dat gebeurt dan op kosten van de eigenaren. Er liggen nu nog zo’n 75 boten en schepen aan de steigers.

Toekomst jachthaven

Het terrein (de grond) bij de jachthaven (met bijbehorende gebouwen) is eind vorig jaar gekocht door de gemeente Geertruidenberg, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. De gemeente en provincie ontwikkelen momenteel een toekomstvisie voor het terrein met bijbehorende gebouwen. Daarna gaat het in de verkoop.

Eigenaren van een boot of schip in de jachthaven die vragen hebben over de ontruiming kunnen contact opnemen via postbus.rvb.vmr@rijksoverheid.nl (Rijksvastgoedbedrijf).

21-12-2017

Terrein ontruimd, eigenaren kunnen spullen ophalen

Laatste bewoners chaletpark Hermenzeil vertrokken

Op 27 november 2017 werd de gemeente Geertruidenberg eigenaar van jachthaven en chaletpark Hermenzeil. Doel van de aankoop, is de situatie op de jachthaven te normaliseren en er weer een veilige plek van te maken. De mensen die op het park verbleven, vooral arbeidsmigranten, kregen tot 21 december de tijd om andere woonruimte te zoeken. Een groot aantal van hen vertrok al in de tussenliggende periode. Op 21 december bleken ook de laatste arbeidsmigranten vrijwillig te zijn vertrokken. Hierdoor kan de gemeente zich nu richten op het opruimen van het terrein en kunnen eventuele eigenaren hun spullen ophalen.

Burgemeester Van Hees: “We zijn vanaf het begin heel duidelijk geweest naar de personen die op het terrein verbleven. Zij mochten en mogen hier niet verblijven, er was geen sprake van een huurcontract. Iedereen heeft zelf voor vervangende woonruimte gezorgd. Wel hebben wij contact gezocht met de werkgevers en uitzendbureaus om hen ertoe te bewegen de werknemers hierbij te helpen.”

Opruimen terrein

Nu de arbeidsmigranten zijn vertrokken, richt de gemeente zich allereerst op het opruimen van het terrein. Ook roept de gemeente eigenaren van goederen en boten op het terrein op zich voor 15 januari 2018 te melden. Het gaat hierbij niet om de boten die zich in het water bevinden, maar uitsluitend over boten en spullen op het terrein. Vanzelfsprekend moet men een eigendomsbewijs of aankoopnota kunnen overleggen. De gemeente beslist na 15 januari wat er gebeurt met de spullen die niet opgehaald worden. Aanmelden voor het ophalen van spullen kan uitsluitend via e-mail: goederenhermenzeil@geertruidenberg.nl. Op www.geertruidenberg.nl staat informatie over de specifieke voorwaarden.

Unieke samenwerking

Sinds 2014 waren er sterke aanwijzingen van criminele activiteiten op Hermenzeil. Provincie, gemeente, politie, justitie en belastingdienst werkten nauw samen aan de aanpak van Hermenzeil. Het doel van deze samenwerking is het voorkomen van maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen. Hermenzeil moet weer een veilige plek worden. Na normalisatie van de situatie richten provincie en gemeente zich op het verkoopproces. De verkoop vindt plaats onder strikte voorwaarden, een Bibob-toets maakt daarvan onderdeel uit. Het uiteindelijke doel is het vinden van een integere koper die past bij de recreatieve en economische visie van gemeente en provincie. 

27-11-2017

De gemeente Geertruidenberg koopt jachthaven Hermenzeil

De gemeente Geertruidenberg maakt van jachthaven Hermenzeil weer een veilige plek. Om dit te bereiken heeft de gemeente de failliete jachthaven gekocht om de boel eerst op orde te brengen. Hiermee wordt de ongewenste situatie en ontwikkeling gestopt en het beheer genormaliseerd waardoor op termijn een goede toeristisch-recreatieve ontwikkeling mogelijk wordt. Met deze bijzondere aankoop is het mogelijk om direct preventief in te grijpen en wordt erger voorkomen. Hieraan ligt een unieke samenwerking als één overheid van provincie en gemeente ten grondslag om criminele ontwikkelingen in de kiem te smoren. De toekomstige eigenaar zal dan ook streng worden getoetst in het kader van de wet Bibob. Komende periode wordt gebruikt om het verkoopproces vorm te geven.

De curator van het faillissement van Hermenzeil kon, met goedkeuring van de rechter-commissaris, instemmen met een executoriale verkoop voor € 1,75 miljoen. Daarvan neemt de gemeente € 750.000 voor haar rekening. Die verkoop werd mogelijk, omdat de provincie de hypothecaire vordering overnam. Uiteindelijk delen de gemeente en de provincie de inkomsten of verliezen uit de toekomstige verkoop.

Voorkomen ongewenste ontwikkelingen

Gedeputeerde Van Merriënboer: “De verkoop aan de gemeente heeft voordelen, omdat zij in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening, als overheid beschikt over bevoegdheden.”

Burgemeester Van Hees: “Het doel van de samenwerking tussen provincie en gemeente is het voorkomen van maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen. We willen van Hermenzeil weer een veilige plek maken. De mensen die hier verblijven moeten binnen een vastgestelde termijn een ander onderkomen zoeken. Ze zijn daarvan op de hoogte of worden erover geïnformeerd. Daarna gaan wij op zoek naar een integere koper die zorgt voor een bedrijfsvoering die past binnen de economische en toeristische visie voor het gebied. Er is de nodige belangstelling uit de markt en daar zijn zeker integere partijen bij. De verkoopvoorwaarden worden aangescherpt en een bibob-toets maakt daarvan Persgesprek 27 november over de aankoop van jachthaven Hermenzeilonderdeel uit.”

Voor het toezicht is een externe beheerder aangesteld. De beheerder neemt maatregelen om de toegang tot de jachthaven te reguleren en bewaakt de haven. De bewoners van de chalets en de bootbezitters moeten zich legitimeren en worden geregistreerd.

Unieke samenwerking

Sinds 2014 waren er sterke aanwijzingen van criminele activiteiten op Hermenzeil. Omdat het saneren van een uit de hand gelopen situatie ingewikkeld en kostbaar is, is besloten om als één overheid op te treden. Hiervoor hebben de provincie, gemeente, politie, justitie en belastingdienst nauw samengewerkt aan de aanpak van Hermenzeil.

Handige links

Filmpje van Omroep Brabant met toelichting op de aankoop van Hermenzeil door de gemeente.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb ik belangstelling voor de aankoop van de jachthaven. Waar kan ik dit kenbaar maken?

De eerste periode ligt onze prioriteit bij het normaliseren van de situatie op Hermenzeil. De bewoners moeten verhuizen en er is beheer aanwezig. Zo zorgen we ervoor dat het weer een veilige plek wordt. 

Het verkoopproces start later. Een datum is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit proces start, communiceren wij hierover, onder andere via deze website. U dient zelf de berichtgeving hierover te volgen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om u als potentiële koper aan te melden.

Ik ben op zoek naar een ligplaats voor mijn boot. Kan ik hiervoor terecht op Hermenzeil?

Nee, op dit moment worden er geen nieuwe ligplaatsen verhuurd.

Ik heb nog spullen op het terrein liggen die mijn eigendom zijn. Kan ik deze komen ophalen?

Eigenaren van deze goederen kunnen zich tot en met maandag 15 januari 2018 melden bij de gemeente. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U stuurt uiterlijk 15 januari 2018 een mail aan de gemeente via goederenhermenzeil@geertruidenberg.nl. Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de goederen waarvan u stelt eigenaar te zijn. U moet aantonen dat u eigenaar bent van deze goederen. Dat kunt u doen door eigendomsbewijzen of aankoopnota’s mee te sturen. De gemeente beoordeelt of u onomstotelijk heeft aangetoond eigenaar te zijn.
  • U voegt bij uw mail een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart).
  • Als de gemeente van mening is dat uw eigendom onomstotelijk vaststaat, deelt de gemeente u mede wanneer u de goederen kunt ophalen. U kunt de goederen meenemen na ondertekening van een vrijwaringsovereenkomst. Dat betekent dat u de gemeente vrijwaart van elke aansprakelijkheid.
  • De goederen die niet of niet tijdig zijn geclaimd, worden door de gemeente verkocht of vernietigd.

Ook uw vragen kunt u stellen via: goederenhermenzeil@geertruidenberg.nl 

De volledige tekst van de publicatie over het ophalen van eigendommen vindt u onderaan deze webpagina. Deze publicatie wordt op 21 december in huis-aan-huisblad De Langstraat geplaatst en op 23 december in dagblad BN de Stem, editie Oosterhout en het Algemeen Dagblad.

Mijn boot ligt in de jachthaven bij chaletpark Hermenzeil. Kan mijn boot hier blijven liggen?

Op 22 februari 2018 maakte Rijksvastgoedbedrijf bekend dat zij de jachthaven willen ontruimen. Door achterstallig onderhoud en de storm van januari jl. zijn de steigers niet meer veilig. Meer informatie vindt u in bovenstaand persbericht van RVB. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met RVB: postbus.rvb.vmr@rijksoverheid.nl (Rijksvastgoedbedrijf).