Privacyverklaring

De Gemeente Geertruidenberg verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de Gemeente Geertruidenberg omgaat met uw privacy.

Privacy

Privacy is een mensenrecht. Dit staat in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa met de bescherming van persoonsgegevens om moeten gaan.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die te herleiden zijn naar één persoon. We spreken van verwerken van gegevens wanneer deze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of opgezocht worden. De Gemeente Geertruidenberg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig.

De Gemeente Geertruidenberg gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo geven we uw gegevens nooit zomaar aan anderen, behalve als het echt nodig is. Zodat we de door u aangevraagde dienst ook kunnen uitvoeren. Of wanneer het volgens de wet moet. De gegevens die u aan ons doorgeeft, gebruiken we alleen voor het product of de dienst die u nodig heeft.

Iedereen die bij de Gemeente Geertruidenberg werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast verstrekken we de toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Ook verwerkt de Gemeente Geertruidenberg niet meer gegevens dan nodig. De Gemeente Geertruidenberg neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens voor uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens gebruiken we alleen voor dat doel.

Indien het toch nodig is dat de gegevens ook voor andere doelen moeten gebruiken, informeren we u daarover. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert, helpen we u  nog steeds. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer stoppen wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten:

  • Zo mag u altijd de gegevens die bij ons bekend zijn, inzien. Hiervoor kunt een verzoek indienen via contact (link). De gemeente Geertruidenberg behandelt uw vraag binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.
  • U heeft recht op wijziging, aanvulling of bescherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer wij geen goede reden hebben de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen. Bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt dit bij ons melden via contact. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de Gemeente Geertruidenberg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons. Bijzondere verwerkingen vermelden we op deze pagina.

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de beperking van de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) en kunt u het formulier 'Verzoek om geheimhouding' downloaden.