Onderzoek voor aanleg ondergrondse 150 kV-kabel

Vanaf maandag 14 oktober start TenneT (landelijk beheerder van het hoogspanningsnet) met diverse onderzoeken.

De onderzoeken moeten plaatsvinden voordat er circa in 2021 gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabel. Denk hierbij aan veld- en bodemonderzoeken om bijvoorbeeld waarden over de ondergrond, natuur en cultuurhistorie in het gebied te onderzoeken. Hiervoor worden ook verschillende handmatige en machinale boringen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabeltracé, de uitvoeringswijze voor het aanleggen van de ondergrondse hoogspanningskabel en voor het verwijderen van de bestaande hoogspanningsmasten.

De onderzoeken vinden plaats bij de bestaande hoogspanningsmasten, het toekomstige kabeltracé en de terreinen hier omheen die betrokken zijn bij de toekomstige werkzaamheden. Met de eigenaren en gebruikers van deze percelen is onlangs contact opgenomen. De onderzoeken vinden tot ongeveer eind november van dit jaar plaats.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het nieuwe kabeltracé, de te verwijderen bestaande masten of de hiervoor uit te voeren onderzoeken? Neem dan contact op met Royny Mathan (TenneT) via 06-11775643 of royny.mathan@tennet.eu.