Raadsactieplan 2021/2022

Sinds de zomer van 2020 is er geen coalitie meer. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt. Zowel de gemeenteraad als het college van B&W (wethouders Hofkens, De Jongh en Van Oort en burgemeester Witte) willen u graag duidelijkheid bieden over de onderwerpen waarop we ons het komende jaar, tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, gaan richten. Op deze pagina ziet u een overzicht. Een aantal onderwerpen is uitgebreider beschreven.


Sleutel woningWoonruimte voor spoedzoekers

Er is dringend woonruimte nodig voor mensen die tijdelijk in de knel zitten. Bijvoorbeeld na een echtscheiding. Deze mensen worden ook wel spoedzoekers genoemd en komen steeds moeilijker aan een woning. Samen met Thuisvester zoeken we naar mogelijkheden voor (tijdelijke) woonruimte. Dit willen we doen in de vorm van flexwonen waarmee we inwoners, waar nodig, ook helpen om hun plek op de woningmarkt weer te vinden. De realisatie van een eerste flexwonen-project staat gepland aan de Omschoorweg in Raamsdonksveer.

Internationale medewerkers

Bedrijven in onze gemeente trekken medewerkers uit het buitenland aan. Ook voor deze arbeidsmigranten is er vraag naar goede woonruimte. Overlast in woonwijken willen we daarbij verminderen. Zo zijn er gesprekken gestart om te kijken naar grootschalige huisvesting op bijvoorbeeld een bedrijventerrein.


Bij de omgekeerde toets staat de vraag centraalVrouw en dochter

De gemeente ondersteunt mensen die dat nodig hebben. Dit gebeurt op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Er komen in onze gemeente complexe sociale situaties voor waarop combinaties van deze wetten van toepassing zijn. De bedoeling is om in die situaties de problemen van de mensen in hun samenhang te bezien en te helpen oplossen. In de praktijk werkt dit niet altijd zo simpel, omdat de regels van de verschillende wetten elkaar tegenspreken, tegenwerken en een echte oplossing blokkeren. Met name de Participatiewet is weleens spelbreker. Dat benadeelt de mensen om wie het gaat én de samenleving als geheel. Bij de omgekeerde toets kijken we vooral naar welke oplossing er nodig is om een vervelende situatie te doorbreken en veel minder naar de beperkingen van de afzonderlijke wetgeving. Deze aanpak heeft iets van “nood breekt wet”.

Verder ontwikkelen

Het komende jaar gaan we ons binnen de gemeente verder ontwikkelen in het leren omgaan met de omgekeerde toets. We zetten ons in voor het herkennen, en vroegtijdig signaleren, van situaties waarin mensen vast dreigen te lopen. Voorkomen staat voorop en waar nodig zoeken we naar de samenwerking die nodig is om tot oplossingen te komen.


OntmoetingscentrumOntmoetingscentrum Raamsdonk

Het ontmoetingscentrum in Raamsdonk is een Rijksmonument en tegelijk het verenigingshart van de kern Raamsdonk. Er is veel achterstallig onderhoud aan het pand. In de vorige raadsperiode (2014-2018) is begonnen met de start van dit omvangrijke project met als doel: duurzame instandhouding van het Rijksmonument voor de gemeenschap en het verenigingsleven van Raamsdonk én een interessante ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.

Samen met het stichtingsbestuur hebben wij een plan gemaakt om het monument op een duurzame manier voor het dorp en de verenigingen te behouden.

Mijlpaal in 2021

Het is een omvangrijk project, met daarin ook besluiten over de nabijgelegen gymzaal en het Agnesgebouw. Dit jaar (2021) wordt een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is al gestart met renovatie van het dak en de kozijnen, mede dankzij subsidies van de gemeente en de provincie. Halverwege 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de totale financiering van het plan.


Beheersing uitvoeringskosten

De uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kost veel geld. Veel meer dan we van het Rijk krijgen. Daarom is het nog belangrijker dat we de beschikbare financiële middelen op de juiste manier inzetten. Ook is het van belang om vast te stellen wat de inzet van persoonlijke begeleiding en dagbesteding in de Wmo ons maatschappelijk daadwerkelijk oplevert.

Kosten en baten

De focus ligt het komende jaar duidelijk op nog meer aandacht voor de effectiviteit van ondersteuningstrajecten. Daarbij kijken we nadrukkelijk of lichtere vormen van hulp en ondersteuning ook voldoende effect hebben. Meedoen in de maatschappij, zo goed en zo normaal mogelijk, blijft ons uitgangspunt. Maar wel met een scherpe blik op de kosten.


WilsdonckHuisvesting scholen en sportaccommodatie

Eind 2018 is besloten om basisschool de Wilsdonck (Stichting Uniek) te verplaatsen naar de locatie van sporthal Parkzicht. Een plek waar onderwijs, sport en natuur samenkomen. Ook het gebouw van basisschool De Vonder (eveneens van Stichting Uniek) is verouderd. Daarom hebben schoolbestuur en gemeente de mogelijkheid onderzocht om ook deze school hier naartoe te verplaatsen.

Eén basisschool

Onlangs heeft Stichting Uniek bekendgemaakt dat De Vonder en De Wilsdonck fuseren en verder gaan als één basisschool. Sporthal Parkzicht is verouderd en wordt deze zomer gesloopt. De gemeente kijkt daarom nu naar mogelijkheden om een sportaccommodatie te bouwen die zowel aan de scholen als aan de sportverenigingen in de gemeente onderdak biedt.

Krediet

In 2018 heeft de gemeenteraad al een krediet voor de bouw van De Wilsdonck goedgekeurd. Halverwege 2021 wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor de bouw van De Vonder. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist over de financiering van de totale locatie Parkzicht, dus de beide scholen inclusief de nieuwe sportaccommodatie voor scholen en gemeenschap. Het plan is om de gecombineerde school in augustus 2023 te openen. Het bouwen van een nieuwe sportaccommodatie vindt mogelijk eerder plaats, maar is afhankelijk van het beschikbaar stellen van het krediet door de raad.


Programma Donge OeversDonge Oevers

Binnen het programma Donge Oevers richten we ons op de toeristische, recreatieve, cultuurhistorische en economische herontwikkeling van diverse locaties langs de oevers van de Donge. Dit geldt ook voor de Rivierkade in Geertruidenberg. Dit wordt een prachtige plek om een bezoek aan de vestingstad Geertruidenberg te starten.

Toerisme en recreatie

We versterken de locaties aan de Donge Oevers met meer detailhandel en horeca. Daarnaast krijgt het gebied een flinke opknapbeurt. Ook de waterscouts van Mafeking verhuizen naar deze mooie locatie. In 2021 worden de contouren van de plannen duidelijk en worden de eerste procedures voor het programma Donge Oevers opgestart.


Organisatie Ontwikkeling Geertruidenberg

Dichtbij en laagdrempelig

De wereld verandert. Steeds sneller lijkt het wel. Die veranderingen hebben zeker gevolgen voor hoe we samen werken en communiceren. Ook in de gemeente Geertruidenberg. Als gemeente willen we wendbaar zijn en in direct contact staan met alle inwoners van de gemeente. Om dat verder te verbeteren, zijn we gestart met het project Organisatie Ontwikkeling Geertruidenberg. Met een nieuwe manier van werken willen we nog meer midden in de samenleving staan. Dat betekent dat u makkelijk contacten kunt leggen met de juiste medewerkers: dichtbij en laagdrempelig. En dat u volgens afspraak en deskundig wordt geholpen. Die manier van werken vraagt om ruimte, eigen verantwoordelijkheid en duidelijke doelen (opgavegericht) voor alle medewerkers van de gemeente. Daarbij hoort een afgestemd aanbod voor medewerkers om zich te ontwikkelen, zowel in persoonlijke vaardigheden als binnen het eigen vakgebied.


Ook deze onderwerpen pakken we aan

Op deze pagina’s is een aantal onderwerpen uitgelicht en beschreven. Daarnaast staan ook onderstaande onderwerpen hoog op de agenda.

 • Verhuur/verkoop van Markt 32-38 in Geertruidenberg
 • Ontmoetingsplek voor ouderen in Raamsdonksveer-Zuid
 • Verbreding A27
 • Verkoop van cultureel centrum De Schattelijn
 • Natuur, recreatie en horeca in het plassengebied
 • Sluipverkeer Raamsdonk
 • Lobby knooppunt Hooipolder
 • Duurzaamheidsopgave
 • Woningbouwplannen oude Hoge Veer
 • Harmonisatie sport/accommodatie voor buitensport
 • Jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast
 • Transformatie Amergebied
 • Regelgeving voor de woningmarkt
 • Vergroening
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Omgevingswet