Kerstmarkt in Geertruidenberg

Dit item is verlopen op 14-12-2007.

Op 22 november 2007  is vergunning verleend aan ondernemersvereniging Brug voor het houden van een kerstmarkt op de Markt in Geertruidenberg op 15 december 2007 van 18.30 tot 21.30 uur.

 

Ten behoeve van dit evenement worden op 15 december 2007 gesloten verklaard: de Markt, de Vismarktstraat, de Elfhuizen en de Brandestraat in Geertruidenberg door het plaatsen van de verkeersborden C01 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels van verkeerstekens 1990. Deze verkeersmaatregelen gelden op zaterdag 15 december 2007 tussen 17.00 uur en 23.00 uur en worden ondersteund middels fysieke maatregelen.

 

Rechtstreeks belanghebbenden kunnen tot en met 12 december 2007 een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.  

 

Eisen

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Als u bezwaar hebt ingediend is, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda (telefoonnummer 076-531 13 11). Wanneer u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, bent u griffierecht verschuldigd. Hierbij moet u een afschrift van het bezwaarschrift overleggen.